• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

یافتن یک ژن خاص در مهندسی ژنتیک

#1
برای یافتن یک ژن خاص در مهندسی ژنتیک با مشکل روبرو هستیم. که این کار مثل پیدا کردن یک کتاب از یک کتابخانه یا پیدا کردن سوزنی در یک کاه دان است. با این علم که هیچ برگردان یا گزارشی از میلیون ها کتاب نداریم، چگونه مهندسین ژنتیک یک بخش خاص از DNA را در کتابخانه DNA مکمل پیدا می کنند؟
 
#2
برای یافتن یک ژن در یک قطعه DNA از قطعه تک رشته ای نوکلئیک اسید به نام شناساگر (Probe) استفاده می شود. به این ترتیب ژن خاصی در بین مجموعه ای از ژن ها پی گیری و یافت می شود. خصوصیات شناساگر باید به این ترتیب باشد که : تک رشته ای باشد، مکمل ژن خاصی در DNA باشد و نهایتا این که به وسیله مواد رادیواکتیو یا فلورسانس نشاندار شود. بدیهی است که اگر توالی ژن مورد نظر در دست باشد می توان به طور مصنوعی مکمل آن را ساخت و روش دیگر برای ساخت شناساگر، این است که mRNA ساخته شده از روی ژن مورد نظر را که دقیقا نسخه برداری شده از روی ژن است جدا کرده و پس از نشان دار کردن به عنوان شناساگر استفاده می کنند. (کتاب مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک دکتر گیتی امتیازی)
 
#3
برای هر موجود یک کتابخانه cDNA به روش رونویسی معکوس از mRNA تولید می شود سپس کتاب خانه ژنومی وcDNAکه شامل تعداد بسیار زیادی کلون است ،توسط دوروش عمومی که برای شناسایی کلون حامل DNA ی مورد نظر وجود دارد غربال گیری می شود 1-تشخیص با پروب های اولیگونوکلئوتیدی 2- تشخیص بر اساس بیان پروتئین کد شده .
 
بالا