• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 پلازمید ti

#1
با توجه به اینکه پلازمید ها dna های حلقوی در باکتریها هستند
پلازمید Tiدر چه باکتری وجود دارد و چگونه از باکتری خارج و وارد گیاه شده ایجاد بیماری می کند؟
 
#4
سلام در باکتری به نام اگروباکتریوم که در خاک زندگی می کند وجود دارد و از طریق شکاف ها و زخم هایی که در ساقه گیاهان وجود دارد وارد می شود
 
آخرین ویرایش:
#5
ﺑﺎﺳﻼﻡ.ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﮔﻴﺎﻩ,ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻮاﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺁﮔﺮﻭﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻡ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﻲ اﺯ ﮊﻧﻬﺎﻱﭘﻼﺯﻣﻴﺪ,ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺘﺰ ﺁﻧﺰﻳﻢ, ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺵ ﻗﺴﻤﺖ ti ﺭا ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ti ﺩاﺭاﻱ ﮊﻧﻬﺎﻱ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ اﻛﺴﻴﻦ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 
#6
با سلام باکتری Agobacterium humefaciens محتوی پلاسمید Tiمی باشد .سلول های گیاهی زخمی ،ترکیب فنلی acetosyringeone را تولید وآزاد می کنند که باعث جذب این باکتری می شوند .ژن های vir آنزیم های مورد نیاز برای ارائه قطعه TDNA پلاسمید به داخل ژنوم سلول های گیاهی را کد می کند . یک نسخه TDNA پلاسمیدتک رشته به داخل سلول گیاهی وارد سپس دو رشته شده در داخل کروموزوم گیاه وارد می گردد . این قطعه وارد شده کد کننده آنزیم هایی است که باعث تولید هورمون های رشداکسین وسیتوکنین وهمچنین اوپین ها ( اسید امینه های غیر معمول ) می باشد . از این خاصیت باکتری برای تولید گیاهان نوترکیب استفاده می شود . از کتاب بیوشیمی لنینجر جلد دوم
 
بالا