• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 وظیفه شبکه اندوپلاسمی

#1
ایا فسفو لیپیدهای غشا توسط شبکه اندوپلاسمی زبر ساخته می شوند.اگر این طور است فسفو لیپید های شبکه اندوپلاسمی صاف برای چه هستند.
 
#2
برخی از فسفو لیپیدها توسط شبکه آندو پلاسمی صاف و برخی توسط شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته میشوند
 
#3
ایا فسفو لیپیدهای غشا توسط شبکه اندوپلاسمی زبر ساخته می شوند.اگر این طور است فسفو لیپید های شبکه اندوپلاسمی صاف برای چه هستند.
در سلول های یوکاریوتی سنتز فسفولیپید عمدتا در سطح شبکه آندوپلاسمی صاف و غشای داخلی میتوکندری رخ می دهد ....
بر اساس کتاب اصول بیوشیمی لنینجر
 
#4
برخی از فسفو لیپیدها توسط شبکه آندو پلاسمی صاف و برخی توسط شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته میشوند
مراحل نهایی سنتز گلیسروفسفولیپیدها، پلاسمالوژن ها و اسفنگولیپیدها توسط آنزیم های متصل به غشاء بر روی فضای سیتوزولیک رتیکولوم آندوپلاسمیک کاتالیز می شود.

کلسترول توسط آنزیم های موجود در سیتوزول ( مراحل اولیه ) و غشاء ER سنتز می شود.
کاردیولیپین در میتوکندری...

پاسخ کامل تر در کتاب لوودیش و لنینجر
 
#5
یعنی غشا سازی توسط اندوپلاسمی زبر صورت می گیرد واندوپلاسمی صاف تقشی ندارد_(چرا کتاب گفته غشا سازی بر عهده اندوپلاسمی زبر است)
 
#8
یعنی غشا سازی توسط اندوپلاسمی زبر صورت می گیرد واندوپلاسمی صاف تقشی ندارد_(چرا کتاب گفته غشا سازی بر عهده اندوپلاسمی زبر است)
منظور از غشا سازی خروج غشا در قالب وزیکول از شبکه زبر ی باشد و در ساخت مواد جواب خانم حاتمی کامل میباشد.
 
#9
منظور از غشا سازی خروج غشا در قالب وزیکول از شبکه زبر ی باشد و در ساخت مواد جواب خانم حاتمی کامل میباشد.
دوستان با این وجود میلین که از جنس غشاست (فسفولیپید + پروتئین) توسط کدام اجزا ساخته می شود؟ شبکه صاف یا زبر یا هر دو ؟گلژی هم دخالت دارد؟
 
#10
طبق گفته دکتر مجد غشاسازی درچند مرحله انجام میشودواول درشبکه زبرساخت آن اغاز شده سپس به شبکه صاف یا گلژی منتقل میشود البته ساخت لیپیدهامثل لیپوپروتیین وتریگلیسریدعمدتا در شبکه صاف انجام میشودوالبته برخی آنزیمهای لازم آن را شبکه زبر تامین میکند
 
#11
یعنی غشا سازی توسط اندوپلاسمی زبر صورت می گیرد واندوپلاسمی صاف تقشی ندارد_(چرا کتاب گفته غشا سازی بر عهده اندوپلاسمی زبر است)
شبکه آندوپلاسمی زبر بدلیل داشتن ربوزوم پروتیین می سازد و این پروتیین میتواند آنزیمی باشید که در غشای شبکه ی آندوپلاسمی صاف قرار می گیرد و این شبکه با آن فسفولیپید میسازد. در واقع فسفولیپید های غشا به طور غیرمستقیم توسط شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شود چون آنزیم های لازم برای ساخت لیپید ها را ش.آ.زبر میسازد
 
بالا