• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 هورمون انسولین

mirabasi

مژگان میرعباسی
#1
ایا مکانیسم اثر انسولین بر سلولهای ماهیچه های و کبدی یکسان است؟
 
#2
1-انسولین+رسپتور...............2-فسفریله شدن IRS (سوبسترای رسپتور انسولینی)...................3-فعال شدن مسیر فسفواینوزیتول کیناز.........4-تولید فسفواینوزیتول تری فسفات..........5-فعال شدن پروتئین کیناز B..................افزایش سنتز گلیکوژن با واسطه فعال شدن گلیکوژن سنتتاز و افزایش ورود گلوکز به سلول ها با فعال شدن ناقل گلوکز
 
#3
انسولین روی بافت چربی به شکل زیر اثر میکند: افزایش ورود گلوکز ، افزایش سنتز اسیدهای چرب، افزایش سنتز گلیسرول فسفات ،افزایش رسوب تری گلیسریدها، فعال کردن لیپوپروتیئن لیپاز ، مهار لیپاز حساس به هورمون، افزایش جذب یون پتاسیم.
روی بافت کبدی: کاهش تولید اجسام ستونی، افزایش سنتز پروتئینها ، افزایش سنتز لیپیدها، کاهش انتقال گلوکز به علت کاهش گلوکونئوژنز و افزایش سنتز گلیکوژن .
روی بافت عضله: افزایش ورود گلوکز،افزایش سنتز گلیکوژن ، افزایش جذب اسیدهای آمینه، افزایش سنتز پروتئینها در ریبوزومها، کاهش کاتابولیسم پروتئنها، افزایش جذب کتونها ، افزایش جذب یون پتاسیم.
 
#4
سلام.
اولا باید ذکر شود که اگر منظور تان رول انسولین در جذب گلوکز باشد چون در سلول های کبدی نوع glucose transporter آن type 2 است و این نوع ترانپسورتر ها باعث جذب گلوکز میشوند بدون این که فعالیت شان به انسولین وابسته باشد ولی در سلول های ماهیچه ها نوع ترانسپورتر از نوع glucose transporter type 4 است و در نتیجه باید انسولین باشد تا بالای receptor خود وصل شود و با فعال کردن مسیر فسفریله شدن IrS .... و تا فعال شدن پروتین کیناز که آقای nabaee در بالا ذکر نمودند تا باعث کشاندن ویزیکول های که مملو از گلوکز ترانسپورتر تایپ ۴ اند از داخل cytoplasm به طرف غشاء شوند و با نصب شدن این ترانسپورتر ها بر روی غشای سلول های ماهیچه ای ،گلوکز به داخل سلول جذب میشود .
 
بالا