• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 هم یوغی

#1
در تعریف هم یوغی ص228 کتاب زیست پیش دانشگاهی نوشته شده:"دو جاندار با هم ترکیب میشوند و مواد ژنی خود را به اشتراک میگذارند"
در حالی در ص229 در زیر تصویر نوشته شده:"هنگام هم یوغی محتویات سلولی یک رشته به رشته دیگر وارد و سلول زیگوت تشکیل میشود"
و در داخل متن ص229 نیز نوشته شده است:"هسته یکی وارد سلول دیگر میشود"


محتویات سلولی به کل محتویات درون سیتوپلاسم گفته میشود نه فقط هسته،همچنین اشتراک مواد با انتقال آن ها از یک سلول به سلول دیگر و از بین رفتن یکی از سلول ها طبق شکل 10-3-ب متفاوت است.
علت این تناقضات چیست؟
 
#2
همه ي موارد فوق صحيح مي بأشد يكي از سلولها به سمت سلول ديگر حركت مي كند ودر محل تماس با يكديگر يكي مي شود محتويات سيتوپلاسمي هر دو سلول با هم تركيب مي شوند (پلاسموگامي)
در نهايت هم هسته هاباهم تركيب مي شوند (كاريوگامي)
چون تصوير فوق الذكر واقعي است نمي توان به ان اشكال گرفت واگر هسته در سلول باقي مانده است نشان دهنده اين است كه كاريوگامي پس از پلاسموگامي اتفاق مي افتد
منبع : تالوفيت ها (ريسه داران ) دكتر احمد مجد و فيروزه چلبيان
 
بالا