• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 همانندسازی ویروس

#2
همانند سازی در ویروس توسط آنزیم ها و دیگر فاکتورهای سلول میزبان انجام می گیرد . اگرچه برخی ویروس دارای آنزیم های محدودی هستند . همانند سازی در ویروسهای DNA دار و RNA دار فرق می کند در ویروس های DNA دار ژنوم ویروس در میان بخشی از ژنوم میزبان قرار می گیرد واز روی آن با استفاده از آنزیم ها ، نوکلئوتیدها و دیگر فاکتورهای سلول میزبان در چرخه لیزوژنی هربار یک نسخه از DNA ویروس و در چرخه لیتیک نسخه های متعددی از DNA ویروس ساخته می شود در مورد ویروس های RNA دار وضع فرق می کند . پس از ورود ویروس یا ژنوم آن ابتدا توسط آنزیم ترانس کریپتاز معکوس از روی RNAیک نسخه
DNA ساخته می شود .و سپس در میان ژنوم میزبان قرار می گیرد و از روی آن نسخه های متعدد ساخته می شود
 
بالا