• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

آموزش 1 مکانیسم انقباض ماهیچه

#1

ATP به عنوان منبع انقباض – وقایع شیمیایی
مراحل انجام انقباض: 1-سر پل های عرضی پیش از شروع انقباض به ATP متصل می شود. بلافاصله ATP با فعالیت ATPase سر میوزین می شکند، اما محصولات تجزیه آن یعنی ADP و یون فسفات به سر متصل باقی می مانند.در این حالت شکل فضایی سر چنان است که عمود بر فیلامان اکتین قرار می گیرداماهنوز به ان متصل نیست.
2-سپس هنگامی که کمپلکس تروپونین- تروپومیوزین به یون های کلسیم متصل شود، جایگاههای فعال فیلامان اکتین باز می شود و سپس سر های میوزین به این جایگاه ها متصل می شوند.
3- پیوند بین سر پل عرضی و جایگاه فعال فیلامان اکتین موجب تغییری در شکل فضایی سر می شود، به طوری که سر را به سوی بازوی پل عرضی خم می کند. بدین ترتیب ضربه قدرتی اتفاق می افتدکه فیلامان اکتین را می کشد. انرژی شکستن مولکول ATPکه قبلا به صورت تغییر شکل در سر میوزین ذخیره شده بود (شبیه فنر کشیده)اکنون آزاد می شود و صرف ضربه زدن می گردد.
4-به محض خم شدن سر پل عرضی ،ADP و فسفات که از پیش به سر متصل بودند، آزاد می شوند و یک مولکول جدید ATP به جای ADP متصل می شود. این اتصال نیز موجب جدا شدن سر از اکتین می گردد.
5-پس از جدا شدن سر از اکتین، یک مولکول جدیدATP می شکند و چرخه بعد را شروع می کند که منجر به ضربه قدرتی می شود. بدین ترتیب مجددا سر به حالت قائم در می آید و انرژی در آن ذخیره می شود تا چرخه ای تازه از ضربه قدرتی را شروع نماید.
6-سپس سر که انرژی حاصل از شکستن ATP در آن ذخیره شده، به یک جایگاه فعال تازه بر روی فیلامان اکتین می چسبد و انرزی ذخیره شده را صرف ضربه قدرتی می سازد.
این روند بارها وبارها تکرار می شود، تا اینکه فیلامان های اکتین صفحه Z را به مقابل نوک فیلامان های میوزین برسانند یا بار تحمیلی بر عضله چنان بزرگ باشد که نیاز به کشیدن بیشتر داشته باشد.
 
بالا