• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 قلب دوزیستان

#1
باسلام در صفحه 78 کتاب دهم در مورد گردش خون در دوزیستان رنگ خون خارج شده از بطن را بنفش کشیده است ،آیا منظور این است که خون تیره و روشن باهم مخلوط شده ؟.جدید ترین مطلب در موررد نحوه گردش خون در قورباغه چیست ؟
 
#2
دستگاه گردش خون دوزیستان یک سیستم بسته متشکل از شریان ها و ورید ها است که به یک شبکه محیطی وسیع از مویرگها منتهی می شود که خون با فشار از طریق یک پمپ فشار منفرد به درون آنها عبور داده می شود. تفاوت های اساسی در سیستم گردش خون دوزیستان نسبت به ماهیها، شامل تغییر تنفس آبششی به تنفس ششی است. با از بین رفتن آبششها مانع بزرگی از سر راه جریان خون سرخرگی برداشته شد. اما تنفس ششی دو مشکل دیگر را پدید آورد. اولین مشکل این بود که ششها می بایست خون را دریافت کنند. این مشکل بوسیله تبدیل ششمین کمان آئورتی به سرخرگهای ششی حل شد و طبعاً سیاهرگهایی هم پدید آمدند که خون اکسیژن دار را به قلب بر می گردانند. مشکل تکاملی دوم جداسازی گردش خون ششی از گردش خون بدن بود تا خون اکسیژن داری که از ششها می آید به نقاط مختلف بدن برسد و خون بدون اکسیژن سیاهرگی که از بافت های بدن بر می گردد به شش ها ارسال شود. برای حل این مشکل، لازم بود گردش خون از نوع مضاعف باشد.در بدن تتراپودها این مشکل با ایجاد دیواره ای در وسط قلب، و تبدیل این اندام به دو پمپ برای دو نوع گردش خون حل شد، اما این دیواره در قلب دوزیستان و بیشتر خزندگان ناقص است. در عوض قلب پرندگان و پستانداران، دارای دیواره ای کامل است و در آن دو بطن و دو دهلیز وجود دارد. قلب قورباغه دارای دو دهلیز جدا از هم و یک بطن مشترک است. خونی که از اندامها به قلب می آید، ابتدا وارد سینوس سیاهرگی می شود و از آنجا با فشار به درون دهلیز راست می رود . دهلیز چپ، خون اکسیژن داری را دریافت می کند که از شش ها می آید، هر دو دهلیز بطور همزمان منقبض می شوند و خون را به بطن مشترک می فرستند.

با آن که فقط یک بطن وجود دارد ، خون تیره و روشن به هنگام ورود به داخل این اطاق تقریباً از هم جدا باقی می مانند. هنگامی که بطن منقبض می شود، خون ششی اکسیژن دار وارد سیستم گردش بدنی، و خون بدون اکسیژن بدن ، وارد سیستم گردش ششی می شود. توسط یک دریچه مارپیچی(spiral valve) که جریان های ششی و بدنی را در مخروط شریانی تقسیم می کند، و همین طور فشار شریانی متفاوت در عروق خونی بدنی و ششی که مخروط شریانی را ترک می کنند، به این جدایی کمک می شود.

مکانیسم دقیق جدایی خون اکسیژن دار و بدون اکسیژن در مخروط شریانی روشن نیست.
 

پیوست ها

#4
دستگاه گردش خون دوزیستان یک سیستم بسته متشکل از شریان ها و ورید ها است که به یک شبکه محیطی وسیع از مویرگها منتهی می شود که خون با فشار از طریق یک پمپ فشار منفرد به درون آنها عبور داده می شود. تفاوت های اساسی در سیستم گردش خون دوزیستان نسبت به ماهیها، شامل تغییر تنفس آبششی به تنفس ششی است. با از بین رفتن آبششها مانع بزرگی از سر راه جریان خون سرخرگی برداشته شد. اما تنفس ششی دو مشکل دیگر را پدید آورد. اولین مشکل این بود که ششها می بایست خون را دریافت کنند. این مشکل بوسیله تبدیل ششمین کمان آئورتی به سرخرگهای ششی حل شد و طبعاً سیاهرگهایی هم پدید آمدند که خون اکسیژن دار را به قلب بر می گردانند. مشکل تکاملی دوم جداسازی گردش خون ششی از گردش خون بدن بود تا خون اکسیژن داری که از ششها می آید به نقاط مختلف بدن برسد و خون بدون اکسیژن سیاهرگی که از بافت های بدن بر می گردد به شش ها ارسال شود. برای حل این مشکل، لازم بود گردش خون از نوع مضاعف باشد.در بدن تتراپودها این مشکل با ایجاد دیواره ای در وسط قلب، و تبدیل این اندام به دو پمپ برای دو نوع گردش خون حل شد، اما این دیواره در قلب دوزیستان و بیشتر خزندگان ناقص است. در عوض قلب پرندگان و پستانداران، دارای دیواره ای کامل است و در آن دو بطن و دو دهلیز وجود دارد. قلب قورباغه دارای دو دهلیز جدا از هم و یک بطن مشترک است. خونی که از اندامها به قلب می آید، ابتدا وارد سینوس سیاهرگی می شود و از آنجا با فشار به درون دهلیز راست می رود . دهلیز چپ، خون اکسیژن داری را دریافت می کند که از شش ها می آید، هر دو دهلیز بطور همزمان منقبض می شوند و خون را به بطن مشترک می فرستند.

با آن که فقط یک بطن وجود دارد ، خون تیره و روشن به هنگام ورود به داخل این اطاق تقریباً از هم جدا باقی می مانند. هنگامی که بطن منقبض می شود، خون ششی اکسیژن دار وارد سیستم گردش بدنی، و خون بدون اکسیژن بدن ، وارد سیستم گردش ششی می شود. توسط یک دریچه مارپیچی(spiral valve) که جریان های ششی و بدنی را در مخروط شریانی تقسیم می کند، و همین طور فشار شریانی متفاوت در عروق خونی بدنی و ششی که مخروط شریانی را ترک می کنند، به این جدایی کمک می شود.

مکانیسم دقیق جدایی خون اکسیژن دار و بدون اکسیژن در مخروط شریانی روشن نیست.
e7e2-untitled34-144A3835EA15C7FC022.png
 
بالا