• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

بی بی کد طول عمر در گیاهان

#1
گروه بندی گیاهان بر اساس طول عمر :

1)گیاهان یکساله:
گیاهی است که چرخهٔ زندگی آن از زمان جوانه زدن تا تولید دانه در یک سال کامل شده و سپس از بین می‌رود. گیاهان یک ساله تابستانی در طی بهار یا اوایل تابستان جوانه زده و در پاییز همان سال بالغ می‌شوند. گیاهان یک ساله زمستانی در پاییز جوانه زده و در طی بهار یا تابستان سال بعدی بالغ می‌شوند.

چرخه زندگی دانه- به -دانه در بعضی از گونه‌های یک گیاه یک ساله درمدت کوتاهی مثل یک ماه اتفاق می افتد، گرچه در بیشتر آن‌ها این امر چند ماه طول می‌کشد. در زیر لامپ های فلوئوروسنت طی پنج هفته کلم راپا دوباره به دانه تبدیل شود.

220px-Brassica_rapa_plant.jpg
کلم راپا


بیشتر گیاهان یک ساله بیابان تروفیت هستند و برای بقا در موقعیت‌های بی آبی بیشتر سال به صورت دانه می‌مانند. لازم به ذکر است تروفیت هاگیاهان یک ساله ای هستند که یا فقط در یک فصل رویشی یا در مدتی کوتاه تر از آن روییده و گل و دانه میدهند و از بین میروند.جوانه تجدید حیات کننده در این گیاهان که به آنها افمرال نیز میگویند همیشه جدا از پایه مادر فصل نامساعد را به سر برده و با مساعد شدن شرایط رویش یافته و زندگی را آغاز میکنند

بعضی از گیاهان یکساله مانند بعضی از ارقام پنبه در نواحی با زمستان ملایم مانند نواحی گرم خوزستان برای مدت بیش از یکسال به حیات خود ادمه داده و بصورت گیاهی چندساله در می آیند.

در نواحی سرد که دارای فصول متمایز از نظر حرارتی می باشند ، می توان گیاهان یکساله را به سه گروه پاییزه – بهاره – بهاره ، پاییزه یا دوفصله تقسیم بندی نمود.

2)گیاهان دوساله – سیکل حیاتی این نوع گیاهان بیش از یکسال زراعی و معمولا سه فصل زراعی طول می کشد. این گیاهان در نوای سرد و نیمه سرد ضرورتا بهاره هستند و در اوایل بهار کشت می شوند.
در اولین سال برگها، ساقه و ریشه (ساختمان گیاهی) رشد کرده سپس در ماه‌های سردتر به دوره خواب وارد می‌شود. معمولاً ساقه خیلی کوتاه و برگها هم کوتاه و نزدیک زمین و به شکل گل و بوته می‌باشد.
محصول طی بهار و تا اواسط پاییز به رشد رویشی ادامه می دهد و چنانچه هدف از کاشت تولید اندام رویشی ( معمولا ریشه ذخیره ای ) بعنوان محصول اقتصادی باشد، در اواسط پاییز مورد برداشت قرار می گیرد. ولی چنانچه محصول در زمین باقی بماند ،‌طی پاییز و زمستان بهاره سازی شده ، در بهار سال بعد تولید گل نموده و رسیدگی بذر در تابستان انجام می شود.

3)گیاهان چندساله – طول دوره حیات این گیاهان بیش از دو سال می باشد. این گیاهان در پاییز ، بهار و یا تابستان کشت شده و پس از یک دوره رشد رویشی تولید گل و دانه می کنند.بعضی از این گیاهان مانند زعفران یک بار در سال گل می دهد ولی یونجه طی هر سال چندین بار سیکل رویشی و گلدهی را تکرار می کند.

ذخیره مواد غذایی در ریشه ، طوقه یا اندام زیرزمینی گیاهان چندساله اهمیت زیادی دارد. این اندام ها وسیله بقای گیاهان چندساله از سالی به سال دیگر بوده و توسط آنها نیز قابل تکثیر می باشند
 
بالا