• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

بی بی کد سیستم کمپلمان

#1
-سیستم کمپلمان از گروهی از پروتئینهاي سرمی که بسیاري از آنها به شکل غیر فعال وجود دارند، تشکیل شده است

-فعال سازي کمپلمان توسط مسیرهاي کلاسیک ، آلترناتیو و یا لکتین صورت می‏گیرد و هر کدام از آنها به طور متفاوتی آغاز می‏گردند. ·

-هرسه مسیردر وقایعی متوالی که منجربه تولیدمجموعه مولکولی که سبب لیزسلولی می‏‏شود، با یکدیگر مشترك می‏باشند.

-مسیر کلاسیک با اتصال آنتی ‏بادي به سلول هدف آغاز می‏گردد؛ واکنشهاي IgM و کلا سهاي خاص از IgG این مسیر را فعال میکنند.

-فعال‏سازي مسیرهاي آلترناتیو و لکتین مستقل از آنتی ‏بادي می‏باشند. این مسیرها با واکنش پروتئینهاي کمپلمان با مولکولهاي سطح میکروارگانیسم‏ها آغاز میگردند.

-علاوه بر نقش کلیدي کمپلمان در لیز سلولی، سیستم کمپلمان اپسونیزاسیون باکتريها، فعالسازي التهاب وپاکسازی مجموعه‏ هاي ایمنی را نیز میانجیگري میکند

-میان‏کنش پروتئینهاي کمپلمان و قطعات پروتئینی با پذیرنده ‏هاي روي سلولهاي ایمنی، هر دو پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسابی را کنترل میکند

-بدلیل توانایی آسی‏ب رسانی سیستم کمپلمان به ارگانیسم میزبان، سیستم کمپلمان به مکانیسمهاي تنظیم کننده فعال و غیر فعال نیاز دارد

-محدوده پیامد بالینی ناشی از نقایص مادر زادي کمپلمان، از افزایش استعداد ابتلا به عفونت تا صدمه بافتی ناشی از مجموعه‏ هاي ایمنی متغیر میباشد.
 
بالا