• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 سوال نکروز و آپاپتوز

تفاوت نکروز واپاپتوز راتوضیح دهید ؟

  • نمیدانم

    رای: 0 0.0%
  • نمیداند

    رای: 0 0.0%

  • مجموع رای دهندگان
    0
#2
با سلام و احترام
فرايند آپوپتوز يا مرگ برنامه ريزي شده سلول به عنوان روشي حفاظت شده، تحت کنترل ژن هاست که به منظور حذف سلول هاي ناخواسته يا غيرضروري در موجودات زنده به کار مي رود و در بسياري از مکانيسم هاي سيستم ايمني يا بيماري ها مداخله مي کند. اصلي ترين تفاوت اين مسير با نکروز سلولي به عنوان مسير اصلي حذف سلول هاي ناخواسته، در عدم ايجاد التهاب و اثر محدود به سلول هاي هدف است. آپوپتوز در فرايندهاي مهم زيست شناختي مانند تکامل طبيعي، هومئوستاز بافتي، حذف سلول هاي تخريب شده يا آلوده به ويروس و حذف سلول هاي ايمني فعال شده عليه آنتي ژن هاي خودي نقش بسيار حياتي را بر عهده دارد. اين فرايند در تنظيم ميزان رشد، تکثير سلول ها، تکامل و سلامت بدن بسيار مهم بوده و بروز بسياري از بيماري هاي اتوايميون، سرطان ها و عفونت هاي ويروسي نتيجه عملکرد ضعيف يا مهار شدن پديده مرگ برنامه ريزي شده سلولي است.
منبع:

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين : مرداد و شهريور 1392 , دوره 17 , شماره 3 (پي در پي 68) ; از صفحه 49 تا صفحه 57 .
عنوان مقاله: آپوپتوز: مرگ برنامه ريزي شده سلولي
نویسندگان: هنردوست مريم, سليمان جاهي حوريه, رجايي فرزاد
 
#3
تفاوت های آپوپتوز و نکروز

تغییرات مورفولوژیک

1-در آپوپتوزیس غشا بدون اینکه انسجام خود را از دست بدهد به صورت حفره حفره در می آید اما در نکروز غشا انسجام و یکپارچگی خود را از دست می دهد

2-شروع آپوپتوزیس با چروکیدگی سیتوپلاسم و تراکم هسته آغاز می گردد اما شروع نکروز با متورم شدن سیتو پلاسم و میتوکندری همراه است

3-خاتمه آپوپتوزیس باتشکیل حفرات غشایی به نام اجسام آپوپتوتیک همراه است اما نکروز بدون تشکیل این حفرات و تا لیز کامل سلول پیش می رود


تغییرات بیوشیمیایی

1- در نکروز تعادل یونی محیط در داخل و خارج سلول از بین میرود اما در آپوپتوزیس طی واکنش های آنزیمی فعال این تعادل حفظ است(هموستازیس)

2-نکروز به انرژی نیاز ندارد اما آپوپتوزیس با مصرف انرژی ATPو وابسته به واکنش های آنزیمی است

3-در نکروز DNAبه صورت تصادفی در جایگاه های غیر اختصاصی شکسته می شود اما در آپوپتوزیس این شکستگی ها تصادفی نیست و در فواصل بین نوکلئوزوم ها رخ می دهد.

-در آپوپتوزیس فاکتور هایی مثل سیتوکرومC،اندونوکلئازG،SMACوAIFاز میتو کندری به سیتوپلاسم آزاد می شود

5-ترکیب فسفولیپید های غشا طی آپوپتوزیس تغییر می کندمثلاًفسفاتیدیل سرین که در لایه سیتوزول غشا حضور دارد به لایه اگزوپلاسمیک می رود که این یک پیام برای ماکروفاژهاست تا سلول مورد نظر را فاگوسیتوز کنند.

v تغییرات فیزیولوژیک

1-سلول های آپوپتوتیک فاقد التهاب در بافت اند یا التهاب کمی دارند اما در نکروز سلول های مجاور تحت تاثیر قرار می گیرندو در بافت پاسخ التهابی ایجاد می کنند

2-آپوپتوزیس توسط محرک هایی مثل فقدان فاکتور رشد،تغییرات هورمونی و غیره القا می شوند اما نکروز توسط ویروس ها ،تغییرات دمایی ناگهانی ،کمبود اکسیژن و سموم متابولیکی در سلول پدید می آید.

کاسپازها

گروهی از پروتئاز های سیستئینی هستند که از عوامل اصلی آپوپتوزیس محسوب می شودو به صورت گروهی در اغلب سلول ها به فرم غیر فعال وجود دارند.این آنزیم ها در روندی به فرم فعال تبدیل می شوند القا اپوپتوزیس توسط رسپتور ها ی مرگ سلولی منجر به فعال شدن کاسپاز های آغاز گر مثل کاسپاز8و10 می شود و این کاسپاز ها منجر به فعال شدن کاسپازهای دیگری مثل 3یا6 وسایر کاسپاز ها می گردند.

ویژگی عمومی کاسپاز ها

1-پرتئازهای اختصاصی هستند.

2-منجر به تجزیه پروتئین بعد از ریشه آسپارتیت می شوند.

3-توالی 3 اسد آمینه قبل از آسپارتیت تعیین کنندهسوبسترای اختصاصی آنهاست.

4-عمل آنها تنظیم کننده مرگ سلولی است لذا به عنوان کلید های مرگ سلولی محسوب می شود.

5-کاسپاز ها در ساختمان خود دارای پرودمین های هستند که یک دمین اختصاصی برای اتصال پروتئین –پروتئین می باشند ونقش مهمی در فعال سازی کاسپاز ها دارد.
 
بالا