• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

درخواست 1 ساختار گياهان

#1
گفتار 3 فصل ساختار گياهان
در بخش فعاليت ساختار نخستين ساقه وريشه در شكل بخش پوست آمده است اما در متن به اين مفهوم اشاره نشده است.
در متن كتاب نيز تعريف پوست اضافه شود شناسايي آن بهتر صورت مي گيرد.
 
بالا