• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 رونویسی

#1
درکتاب درسی آمده در سلول های یوکاریوتی سه نوع آنزیم rnaپلیمراز یافت شده است اما ما در میتوکندری ها ran پلیمراز پروکاریوتی هم داریم پس یعنی در سلول های یوکاریوتی اپران هم داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
بالا