• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

بی بی کد رابطه گروه خونی و عفونت ادرای

#1
آنتي‏ ژنهاي گروههاي خوني (ABO) در سطح همه سلول‏ها موجود بوده و به عنوان عامل مستعدكننده براي ايجاد عفونت در نقاط مختلف بدن مطرح هستند . این آنتی‏ ژن‏ها در پاتوژنز عفونت ادراري نقش مهمي دارنـد زيرا باعث چسبندگي باكتري ها و تجمع آنها مي شوند بنابراین به طور كلي شانس عفونت هـاي ادراري در گروه هـاي خوني مختلف، متفاوت مي باشد. مطالعه جهت تعيين نوع باكتري عامل عفونت ادراري در گروههاي خوني مختلف، نشان‏ دهنده این است که با وجود اینكه اشرشياكولي، شايعترين باكتري عامل عفونت ادراري است، ولي در گروه های‏ خوني A و AB شايعترين عامل، استافيلوكوك ساپروفيتيكوس می باشد.از آن جايي كه بسياري از عفونتها ايديوپاتيک هستند ، يافتن عوامل خطر مؤثر در بروز عفونت اهميت زيادي دارد . به اين جهت با بررسي افراد مبتلا به عفونت هاي ادراري، تلاش در جهت يافتن عوامل خطر انجام مي‏شود. اگر چه عوامل خطر متعددي براي عفونت‏هـاي ادراري شناخته شده‏انـد ، با اين و جود عوامـل خطـر جديدي از جمله آنني ژن هاي سطح سلولها مانند گروه هاي خوني نيز مطرح مي‏باشد. گلبول‏هاي قرمز در گروه‏ خوني A داراي قند ان استيل‏ گالاكتوزآمين است. مطالعه‏ هاي متعددي نشان مي‏دهد كه باكتريهاي استافيلوكوک و پسودوموناس آئروجنوزا تمايل شديدي براي اتصال به اين قند نشان داده‏ اند. بنابراين تمايل شديد اين دو باكتري براي اتصال به اين قند مي تواند باعث افزايش شيوع عفونت با اين دو باكتري شده باشد. همچنینE.coli تمايل بيشتري براي اتصال به گلبولهاي قرمز گروه خوني O و B نشان مي دهد. مطالعه‏ هاي متعددي اظهار مي دارند كه E.coli به دليل نداشتن زوائد خاص، بهتر به ايـن گلبول هـا متصل مي شود. لازم به ذکر است پاره‏ اي از مطالعه ‏ها در بررسي عفونت ادراري ناشي از E.coli، گروه خوني A را شايعتر يافته‏ اند. كه دلیل آن را شيوع بالاتر گروه خوني A دانسته ‏اند.

منبع:
قاسمي نسرين، آيت الله‏ي جمشيد، مصدق احمد، مهدوي سيد مهدي.رابطه گروههاي خوني با نوع باكتري عامل عفونتهاي ادراري در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاههاي دانشگاه شهيد صدوقي يزد. فصلنامه پژوهشی خون،(1387)؛5(4):273-267
 
بالا