• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 تعداد کروموزومها درآنافاز میتوز

#1
جدا شدن کروماتیدهای خواهری در آنافاز میتوزباعث میشود تعداد کروموزومهای درون سلول دو برابر و مضاعف شود.آیا این گفته صحیح است؟چگونه؟
 
#2
بله در آنافاز میتوز و آنافاز میوز 2 تعداد کروموزوم ها دوبرابر می شود .
در آنافاز میتوز تعداد کروموزوم ها دو برابر سلول اولیه ولی تک کروماتیدی است .در آنافاز میوز2 برابر سلول اولیه ولی تک کروماتیدی.
لفظ مضاعف را برای تعداد کروماتید در کروموزوم بکار می برند که مربوط به مرحله s می باشد.
 
#3
تعداد کروموزوم های درون سلول در مرحله آنافاز میتوز دو برابر میشود اما مضاعف شدن معنای دیگری دارد که قبل از تقسیم و در جریان آماده سازی سلول برای تقسیم انجام میگیرد.
 
#4
در مرحله آنافاز هر کروماتید جدا شده یک کروموزوم محسوب می شود. در آنافاز هر کروماتید یک سانترومر مجزا خواهد داشت که در مرحله متافاز هنوز سانترومر ها مشترک بوده است.البته از نظر کمی ماده وراثتی زیاد نشده ولی از این مرحله به بعد تعداد کرموزوم ها دو برابر محسوب می شوند اما کروموزوم ها غیر مضاعف هستند.
 
#5
در مرحله آنافاز هر کروماتید جدا شده یک کروموزوم محسوب می شود. در آنافاز هر کروماتید یک سانترومر مجزا خواهد داشت که در مرحله متافاز هنوز سانترومر ها مشترک بوده است.البته از نظر کمی ماده وراثتی زیاد نشده ولی از این مرحله به بعد تعداد کرموزوم ها دو برابر محسوب می شوند اما کروموزوم ها غیر مضاعف هستند.
 
#6
سلام
در میتوز مرحله انافاز با جداشدم کروماتیدهای خواهری تعداد کروموزوم ها در داخل سلول دوبرابر و ساده خواهد شد نه مضاعف و در پایان انافاز در هرقطب سلول تعداد کروموزوم ها به همان تعداد اولیه و به حالت ساده یعنی تک کروماتیدی خواهد بود
 
#7
دوبرابر میشود اما مضاعف شدن اتفاق نمی افتد.زیرا مضاعف شدن یعنی همانند سازی انجام شود.که مربوط به مرحله sاست
 
#8
تعداد کروموزومها دو برابر می شود اما استفاده از لفظ مضاعف صحیح نیست . زیرا منظور از کروموزوم مضاعف شده کروموزوم دو کرماتیدی است و نه تک کرماتیدی
 
#9
تعداد کروموزوم های در مرحله آنافاز میتوز دوبرابر سلول اولیه می شودبه طوری که در هر قطب سلول تعداد کروموزوم ها برابر سلول اولیه می باشدو کروموزوم ها نیز به صورت کروموزوم تک کروماتیدی می باشند.
 
#10
تعداد کروموزوم های تک کروماتید در آنافاز میتوز دوبرابر است
 
#12
با سلام
واحد شمارش کروموزوم ، سانترومر است.قبل از آنافاز کروموزوم ها دو کروماتیدی (مضاعف) هستند در آنافاز با جدا شدن کروماتیدهای خواهری به هر کدام یک کروموزوم تک کروماتیدی(غیر مضاعف) میگوییم بنابراین در آنافاز تعداد کروموزومها دو برابر (مضاعف) می شود.
 
#14
برای دانستن مضاعف شدن کروموزوم ها در مرحله آنافاز فهمیدن دو نکته ضروری است:1.هر کروماتید قبل از مضاعف شدن نماینده گی از یک کروموزوم را مینماید .2.تعداد کروموزوم ها را نظر به سانترومر شان میتوان سنجید.بطور مثال:در انسان در مرحله میتافاز میتوز 46 کروموزوم با 46 سانترومر وجود دارد ولی در مرحله آنافاز 92 کروماتید با 92 سانترومر بوجود میاید پس با این حالت از یک طرف که هر کروماتید نماینده گی از یک کروموزوم میکند و از طرف دیگر نظر به سانترومر شان که هر سانترومر نماینده گی از یک کروموزوم میکند پس کروموزوم ها حالت مضاعف را به خود میگیرند.
 
#15
محتوای کروموزومی برای یک سلول اولیه دیپلوئید در انافاز میتوز = (2n 1c + 2n 1c)
یعنی دو مجموعه 2n کروموزومی، که کروموزومهای آن تک کروماتیدی است . قبل از این مرحله محتوای کروموزومی سلول (2n 2c) می باشد، یعنی سلول محتوی یک مجموعه 2n کروموزومی است که هر کروموزوم دارای دو کروماتید بوده است.
 
آخرین ویرایش:
#16
میشه لطفا مثالی از جدانشدن کروماتیدها در آنافاز میتوز بزنید ؟
 
بالا