• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

بی بی کد انواع میوگلوبین

#1
ميوگلوبين

ساختمان شيميايي
ملكول ميوگلوبين از يك زنجيره پلي پپتيدي كه حدود 153 اسيد آمينه دارد تشكيل شده است. و براي نخستين بار با روش عكس برداري پرتو X از ميوگلوبين توسط فردي بنام كندريو شناخته شد. ميوگلوبين از 2 جزء پروتئين بنام هماتين و گلوبين ساخته شده است هماتين حاوي يك اتم آهن مركزي است. هنگاميكه ميوگلوبين در حضور اكسيژن قرار ميگيرد، اكسيژن از يك طرف با پيوند كوئوردينانس به آهن هم و از طرف ديگر با پيوندي ضعيف به هيستيدين ويستال يعني هيستيديني كه در فاصلهي دوري از آهن هم قرار دارد (F7) متصل ميشود.

وزن مولكولي آن 17000 دالتون، داراي 8 ناحيه آلفا هليكس است كه به وسيلهي قطعاتي از زنجير رابط بين هليكسي از هم مجزا هستند. 8 ناحيه آلفا هليكس را توسط حروف A تا H نامگذاري ميكنند و زنجيرههاي رابط بين هليكس را نيز به كمك 2 حرف مشخص ميكنند. حلقهي هم در ملكول ميوگلوبين در جايگاه ما بين 2 هليكس E و F قرار گرفته است و به اتم هيستيدين F8 متصل است. از اين گذشته حلقهي هم با ريشهي 15 اسيد آمينه ديگر كه در 7 هليكس مولكول ميوگلوبين وجود دارند، در تماس ميباشد.

روشهاي طبقه بندي (انواع ميوگلوبين)
ميوگلوبين را بر حسب مقدار آن در ماهيچهها ميتوان طبقه بندي نمود. مقادير مختلف ميوگلوبين بر اساس سن و نوع ماهيچه ميباشد. تمايل ميوگلوبين موجود در سلولها براي جذب اكسيژن بيش از هموگلوبين است. ميوگلوبين ميتواند اكسيژن متصل به هموگلوبين را دريافت و به مصرف متابوليسم هوازي داخل ميتوكندري سلول برساند بدين ترتيب ميوگلوبين اكسيژنه شده به رنگ قرمز در ميآيد پس هر چه ماهيچه حاوي مقادير زيادتري ميوگلوبين باشد تيرهتر ميباشد. براي مثال عضلات سينه، بال و ران در غاز، اردك، كبوتر ميوگلوبين زيادتري نسبت به همين عضلات در مرغ و بوقلمون دارند. در عضلات مرغ هم ، گردن ،سينه و ران ميوگلوبين زيادتري دارند. بطور كلي عضلاتي كه تحرك زيادتري دارند ميوگلوبين بيشتري خواهند داشت.

نقش بيو شيميايي
ميوگلوبين در سلولهاي عضلاني وجود دارد، مخزن اكسيژن داخل سلولي بوده و در انتقال اكسيژن داخل سلول شركت دارد. انتقال اكسيژن در بدن بر پايهي واكنشهاي شيميايي بين مولكول اكسيژن و هم انجام ميشود. هر گاه غلظت اكسيژن در محيط اطراف ميوگلوبين افزايش يابد، ميزان تركيب اكسيژن با هم افزايش مييابد و اگر اكسيژن كاهش يابد اين تركيب شدن نيز كاهش مييابد. در عضله مخطط ميوگلوبين اكسيژني را كه از خون جذب كرده است در اختيار ميتوكندريها قرار ميدهد. زيرا فشار سهمي اكسيژن در سطح ميتوكندريها حدود 4-5 ميلي متر جيوه است.

مراحل سنتز
هنگاميكه آهن از روده كوچك جذب ميشود بلافاصله در پلاسماي خون با يك بتا گلوبولين بنام آپوترانسفرين تركيب ميشود و ترانسفرين را تشكيل ميدهد و سپس در پلاسماي خون انتقال مييابد آهن با مولكول گلوبولين تركيب شده و ميوگلوبين را ايجاد

700 میلي گرم ميوگلوبين در هر 100گرم بافت عضله وجود دارد .
 
بالا