• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

بی بی کد انواع خاموشي ژن در گیاهان تراژنی

#1
انواع خاموشي ژن در گیاهان تراژنی


1- خاموشي ژن در سطح رونويسي (TGS) :

اين نوع خاموشي در اثر متيلاسيون پروموتر ژن هدف انجام مي شود. در هسته سلول اتفاق مي افتد و به طور كلي از ژن هدف رونويسي نمي شود.

2- خاموشي ژن پس از رونويسي PTGS :

با مداخله ساختار تك رشته اي mRNA ژن هدف تخريب و توقف بيان آن رخ مي دهد. اين نوع مكانيسم خاموشي كه موفق و وراثت پذير نيز مي باشد مي تواند به عنوان ابزار توانمندي در اصلاح گياهان به كار رود.upload_2016-6-20_18-19-17.png


- مثالي از تغييرات فنوتيپي حاصل از متيلاسيون يا خاموشي تراژني


ايجاد تخمك ناهنجار كه نشانه خاموشي ژن MADS يعني (fbpII) مي باشد. اين تراژن به عنوان تغييردهنده گل اطلسي حاوي پروموتر S35 و Camv مي باشد.

upload_2016-6-20_18-20-6.png
 
بالا