• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 التهاب

#1
آیا در روند التهاب لنفوسیت ها نیز به محل التهاب خوانده می شوند یا فقط سلولهای دفاع غیر اختصاصی وارد عمل می شوند
 
#2
التهاب دومین خط دفاع غیر اختصاصی می باشد و گلبول های سفید شرکت کننده در آن فاگوسیت ها می باشند و لنفوسیت دخالت ندارد
 
بالا