• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 آنزیم محدود کننده در یوکاریوت ها

اگر آنزیم محدود کننده در اندامک ها ی سلول یوکاریوت تولید شود ،چه کاربردی دارد؟

  • در اندامک ها آنزیم محدود کننده یافت نمی شود

  • ژن سازنده ی این آنزیم طی تکامل اندامک ها غیر فعال شده است


نتایج فقط بعد از شرکت در نظرسنجی قابل رویت است.
#1
آیا در اندامک های میتوکندری و کلروپلاست که گفته میشود منشاء باکتریایی دارند ،آنزیم محدود کننده ساخته میشود؟
 

safa

رشیدی
#3
در مورد میتوکندری که شکل ژنوم آن در زیر مشخص است، علیرغم گوناگونی، دارای ژنهای زیر است:

1- 27 ژن برای سنتز tRNA
2- 2ژن برای سنتز rRNA
3- 13ژن برای سنتز آنزیم های تنفس سلولی

Untitled.jpg
 
#4
در جواب خانم اسدی عزیز : در باکتری ها نیز DNA وجود دارد ودر عین حال دارای آنزیم محدود کننده هم هستند و تدبیر لازم دراین مورد پوشش دادن توالی های مشابه جایگاه شناسایی آنزیم محدودکننده موجود در سلول باکتری بوسیله ی تغییر شیمیایی در محل است.
 
#5
خیر.برخی سویه های برخی از باکتری هایی که برای انها باکتریوفاژ داریم دارای انزیم محدود کننده می باشد.میتوکندری ها و کلروپلاست ها به هیچ وجه این انزیم را ندارند.چون هیچ باکتریوفاژی برای انها وجود نداشته و نداریم
 
بالا