• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 آرایش تترادی

#1
سلام
آرایش تترادی دقیقا یعنی چی؟ ایا تعداد تترادی است که در پروفاز1 ایجاد میشود؟
 
آخرین ویرایش:
#2
سلام
آرایش تترادی یک کیفیت است نه کمیت و منظور قرارگیری طولی دو کروموزوم همولوگ مضاعف شده کنار یکدیگر در پروفاز یک است که در این حالت گویی بسته های 4 کروماتیدی ایجاد می شود ودر این کلمه تعداد تتراد مطرح نیست .
 
بالا